Home


RO

Profunzimea și dinamica schimbărilor din domeniul ingineriei geodezice, ritmurile accelerate ale cercetării și inovării care au generat creșterea progresivității volumului de informații din topografia, cadastrul, geodezia, cartografia și fotogrammetria, pun în lumină noua activitate de cercetare, impunând promovarea vizibilității naționale și internațional și realizări din domeniu.
În acest sens, publicația "Revista de Geodezie, Cartografie și Cadastru" își propune ca obiective de punere în circuit științific a rezultatelor cercetărilor de profil, contribuția la diseminarea și asimilarea informațiilor privind ingineria geodezică, susținerea tinerilor cercetători, promovarea inovației, din mediul universitar, dar și din lumea practicilor din domeniu.
Revista își reia activitatea editorială cu un colectiv tânăr și ambitios, se bucura de susținerea unor personalități marcante atât din țară, cât și din străinătate și de girul "Uniunii Geodezilor din România". Dorim ca "Revista de Geodezie, Cartografie și Cadastru" să devină o platformă de conexiune a cercetării din domeniul geodeziei ingineriei, să promoveze noi idei, viziuni, paradigme, ceea ce va contribui indiscutabil la dezvoltarea științei în ansamblu.
Relevanța științifică a conținutului revistei este oferită de un Comitet științific format din profesori universitari, cercetători experimentați și personalități din domeniu. Calitatea articolelor este asigurată de colaboratorii din cadrul universităților de profil din țară, acceptarea spre publicare urmand procedura "peer review".

EN

The depth and dynamics of changes in geodesic engineering, accelerated research and innovation rhythms that have led to increasing the progressive volume of information in topography, cadastre, geodesy, cartography and photogrammetry, highlight new research, requiring the promotion of national and international visibility and achievements in the field.
In this respect, the publication "Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre" aims at setting scientific research results, contributing to the dissemination and assimilation of information on geodesic engineering, supporting young researchers, promoting innovation, from the university environment, but also from the world of practice.
The magazine resumed its editorial activity with a young and ambitious team, enjoying the support of outstanding personalities both in the country and abroad and by the "Romanian Surveyor Union". We want the "Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre" to become a platform for engineering geodesy linking, to promote new ideas, visions, paradigms, which will undoubtedly contribute to the development of science as a whole.
The scientific relevance of the magazine's content is provided by a Scientific Committee made up of university professors, experienced researchers and personalities in the field. The quality of the articles is ensured by collaborators from the country's universities, acceptance for publication following the peer review procedure.